De Oudervereniging

De Wiekslag heeft een Oudervereniging (OV). De OV levert een actieve bijdrage bij diverse activiteiten binnen de school. De OV bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht. Als u als ouder interesse heeft om zitting te nemen in de OV of wilt meehelpen met hand- en spandiensten, kunt u dit altijd bij leden van de OV, de leerkracht van uw zoon/dochter, of bij Frank de Bruin aangeven.

Wat doet deOudervereniging?

De Oudervereniging (OV) fungeert eigenlijk als de smeerolie voor de school; ze organiseert of ondersteunt bij bijna alle activiteiten die op school plaatsvinden (boekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, projectweek, sportdag, schoolfotograaf, A4-daagse, schoolreis en de slotfeestdag). Verder regelt zij een aantal algemene commissies (zoals de batterijen container, dieetkinderen, kledingcontainer, schoenendoosactie, schoolplein/NL-doet).

Vaak is hierbij hulp nodig van ouders en de OR zorgt voor de communicatie tussen de ouders en de school. De OR overlegt met het team van leerkrachten. De OR kan ook in samenwerking met de school informatie verstrekken aan de ouders.

Ouderbijdrage

Scholen in Nederland krijgen alleen geld voor leermiddelen en dergelijke. Voor extra kosten, die bijvoorbeeld gemaakt worden bij de festiviteiten en activiteiten, wordt dus géén geld verstrekt. De OV betaalt deze kosten uit de ouderbijdrage. Als iedereen bijdraagt kunnen bovenstaande activiteiten worden gedaan. Ieder kind profiteert hiervan. De inkomsten uit de ouderbijdrage zijn echter niet altijd voldoende (denk aan stijgende benzinekosten voor de schoolreis), daarom probeert de OV extra inkomsten te genereren. Deze inkomsten komen o.a. uit de kledingcontainer, de lege batterijen ton (extra speelmateriaal voor school) en een aanvraag bij het Oranjefonds (vorig jaar is hiermee gestart met het opknappen van het schoolterrein).

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar € 17,50 per kind. In het begin van het schooljaar komt er een verzoek in de nieuwsbrief om de ouderbijdrage te voldoen. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL51 RABO 01594.63.645 ten name van 'oudervereniging De Wiekslag' onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep(en). Wanneer het betalen problemen oplevert, kunt u contact opnemen met Frank de Bruin.

Aanmelden OV
Lijkt het u leuk uw steentje bij te dragen? U kunt zich aanmelden voor de OV bij een van de OV leden of bij de leerkracht van uw kind.