De Medezeggenschapsraad

De Wiekslag heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit vier leden: twee gekozen ouders en twee personeelsleden. Een MR is te vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. Waar de ondernemingsraad zoveel mogelijk de belangen van de werknemers in een bedrijf behartigt, probeert de MR door periodiek overleg tussen personeel en ouders, de belangen van de school in al haar geledingen zo goed mogelijk te behartigen. Van elke vergadering van de MR wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen staan vermeld op de website, zodat iedereen kan lezen wat er besproken is. Eenmaal per jaar wordt er een jaarverslag gemaakt. Ouders kunnen ook de MR-leden persoonlijk benaderen met vragen, voorstellen of wensen. Elke vergadering van de MR is openbaar en kan door ouders bezocht worden.

Even voorstellen:

Leerkrachtgeleding: Leonie Warris, Mirte Wijgerse
Oudergeleding: Suzanne de Kleyn(voorzitter), Geert de Jong